Romdrup Vandværks vedtægter

Vvrkvedtægterne fra stiftelsesåret 1949 med tilføjelserne af 2001.


§ 1

Interessentskabetsnavn er Romdrup Vandværk.

§ 2

Vandværkets formål er at skaffe medlemmerne vand på bedste og billigste måde.

§ 3

Generalforsamlingen er selskabet højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 8 dages varsel.

Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal være følgende:
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 3 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Der vælges
henholdsvis 2 og 3 hvert andet år. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og kasserer, valget
gælder et år.

§ 5

Den til vandværkets start nødvendige kapital skaffes til veje ved lån, for hvilke
samtlige medlemmer hæfter solidarisk.

§ 6

Den valgte bestyrelse er bemyndiget til at lade foretage reparationer og lignende af værket
og ledningsnettet, dog skal disse, når beløbet andrager mere end 50.000 kr forelægges generalforsamlingen.

§ 7

Bestyrelsen kan optage nye medlemmer. Tilslutningsprisen beregnes efter Aalborg Vandforsynings gældende regler
og tariffer. Installationen skal foretages af en autoriseret gas- og vandmester.

§ 8

Såfremt et medlem afgår ved døden, overgår hans rettigheder og forpligtigelser til hans retmæssige arvinger.
Ved ejendomssalg skal sælgeren drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtigelser overfor
vandværket overdrages køberen.

§ 9

Pumpeanlæg samt hus- og hovedledninger er værkets ejendom, og vedligeholdes af dette.
Stikledninger samt husinstallationer vedligeholdes af forbrugerne.

§ 10

Betaling af vand består af
-fast afgift pr medlem til vandværkets drift og vedligehold af værk og ledningsnet,
-fast afgift pr måler til drift og vedligehold af måleree,
-lovbefalet variabel afgift til vandværket baseret på målt forbrug pr medlem samt
-variabel miljøafgift til staten baseret på målt forbrug pr medlem.

§ 11

Alle afgifter betales kvartalsvis forud efter skønnet forbrug, og slutopgøres en gang årligt
efter det målte forbrug i kalenderåret.

§ 12

Intet medlem eller forbruger kan nægte bestyrelsen ret til at undersøge installationerne.

§ 13

Bestyrelsen skal lukke for vandtilførslen til et medlem eller forbruger:

§ 14

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 15

Lovændring kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
medlemmerne stemmer derfor. Såfremt et sådant antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes med 8 dages
varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling i løbet af 14 dage, og på denne kan lovændring ske
ved simpel stemmeflerhed.

§ 16

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt denne finder det fornødent;
endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne
retter skriftlig anmodning derom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske
senest 8 dage efter modtagelse af en sådan anmodning.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som ved ordinær
generalforsamling og med samme varsel.


Valid HTML 4.01 Transitional Sammenskrevet af GV d. 22. marts 2007